№ з/п

Вид витрат

Обмеження

Підстава

1

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Держбюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 ПКУ

Не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ

2

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) згідно із Законом № 1045

У межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ.

Якщо за результатами попереднього звітного року отримано від’ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в рку декларування такого річного від'ємного значення, але не раніше ніж за чотири попередні звітні роки (ч. 2 абз. «б» п.п. 138.10.6 ПКУ)

пп. «б» пп. 138.10.6 ПКУ

3

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75% таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності

Не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

пп. «в» пп. 138.10.6 ПКУ

4

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

Сума безнадійної дебіторської заборгованості (з урахуванням пп. 14.1.11 ПКУ). Для банків і небанківських фінансових установ норми цього пункту діють з урахуванням норм ст. 159 ПКУ

пп. «г» пп. 138.10.6 ПКУ

5

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам

Не більше 10% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

пп. «д» пп. 138.10.6 ПКУ

6

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів

Не більше 10% оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

пп. «е» пп. 138.10.6 ПКУ

7

Сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним згідно із законом стосовно цього питання, у вигляді вступних, членських і цільових внесків

Не більше 0,2% фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

пп. 138.12.3 ПКУ

8

Витрати банку на зменшення відсотків під час реструктуризації зобов'язань за кредитним договором упродовж наступних п’яти років, за трьома роками в яких позичальник своєчасно виконує зобов’язання

Дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5% від суми основного непогашеного боргу протягом наступних 5 років, наступних за 3-річним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором

пп. 138.12.4 ПКУ

9

Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами (крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, що підлягають оподаткуванню відповідно до п. 160.8 ПКУ, — тут без обмежень)

Не більше 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за в

ирахуванням ПДВ й акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Для банків — не більше 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному.

Зазначені витрати не включаються до витрат у повному обсязі, якщо особа, на користь якої здійснюються відповідні платежі, є нерезидентом, що має офшорний статус із урахуванням положень п. 161.3 ПКУ

пп. 139.1.13 ПКУ

10

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів, що підлягають оподаткуванню відповідно до п. 160.8 ПКУ, — тут без відсоткових обмежень)

Не більше 5% митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом.

Зазначені затрати не включаються до складу витрат в повному обсязі, якщо особа, на користь якої нараховується плата за послуги інжинірингу, є нерезидентом, що має офшорний статус або не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги

пп.пп. 139.1.14, 139.1.15 ПКУ

11

Нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з п. 160.8 ПКУ, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону № 3759, і нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори — тут без відсоткових обмежень)

Не більше 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ й акцизного податку) за рік, що передує звітному. Для банків — не більше 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному.

Випадки, коли сума роялті узагалі не потрапляє до витрат, перелічено в пп. 140.1.2 ПКУ1

пп. 140.1.2 ПКУ

12

Будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів

Розмір, що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податку

пп. 140.1.4 ПКУ

13

Будь-які витрати зі страхування ризиків, пов'язаних із виробництвом національних фільмів

Не більше 10% вартості виробництва національного фільму

пп. 140.1.6 ПКУ

14

Витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), не підтверджені документально, понесені у зв'язку з відрядженням

У разі відрядження в межах території України — не більше 0,2 мінімальної зарплати на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку за кожен календарний день відрядження, а для відряджень за кордон — не більше 0,75 мінімальної зарплати на
1 січня податкового (звітного) року
, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження

пп. 140.1.7 ПКУ

15

Фактичні втрати товарів

У межах норм природного збитку чи технічних (виробничих) втрат і витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, що не перевищують розміру, визначеного КМУ, або іншим органом, визначеним законодавством України

п. 140.3 ПКУ

16

Витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов'язаннями на користь нерезидентів і пов'язаних із ними осіб, частка яких у статутному фонді платника податків становить 50% і більше відсотків

Не більше суми доходів платника податків, отриманої протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшеної на суму, що дорівнює 50% оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів

п. 141.2 ПКУ

17

Страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів і внески на рахунки учасників фондів банківського управління найманої платником податку фізичної особи

Не більше 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати 15% нарахованої роботодавцем суми заробітної плати працівнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який уноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш ніж п'ять розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) — не більше 15% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди

п. 142.2, п. 11
підрозділу 4 р. XX ПКУ

18

Сума витрат, що пов'язана з ремонтом і поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером

Не більше 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.
Понадлімітні суми амортизуються та, відповідно, потрапляють до витрат

п. 146.12 ПКУ

19

Будь-які витрати, пов'язані з проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ

Не більше 10% первісної вартості окремої свердловини.

Понадлімітні суми амортизують

п. 148.5 ПКУ

20

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що мають офшорний статус2, чи під час здійснення розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (у грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів

85% вартості товарів (робіт, послуг), що придбаваються

п. 161.2 ПКУ

1 Зокрема зазначені затрати не включаються до складу витрат в повному обсязі, якщо:

а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус;

б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги, за винятком випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;

в) роялті виплачуються за об’єктами, права інтелектуальної власності щодо яких уперше виникли в резидента України.

2 Перелік офшорних зон затверджено Розпорядженням № 143.