Перед складанням річної фінзвітності обов’язковим є проведення інвентаризації. Проінвентаризувати потрібно й нематактиви. Про правила цього дійства й облікові наслідки читайте в нашій консультації

Що таке нематактиви

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані (п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Немонетарні активи — усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей (п. 4 П(С)БО 8).

Серед нематеріальних активів виділяють групи:

  • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
  • права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
  • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнають роялті;
  • права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у т.ч. ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнають роялті;
  • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнають роялті;
  • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних й інших привілеїв тощо).

Про облік нематактивів ми писали у статті «Придбання нематеріальних активів: облікові алгоритми».

Зокрема, інформацію про нематеріальні активи у фінзвітності відображають у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (рядки 1000, 1001, 1002), формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (р. І), а також у формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом) та формі № 3н «Звіт про рух грошових коштів» (за непрямим методом) у частині надходження від реалізації та витрачань на придбання необоротних активів (рядки 3205, 3260, 3505 (у ф. № 3н)).

Обов’язкова інвентаризація