До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА) належить безліч офісного приладдя. Сьогодні ми розповімо про особливості обліку його придбання, зокрема: які критерії визнання, як обліковувати його оприбуткування та введення в експлуатацію та що з амортизацією

Бухгалтерський облік

Визнання МНМА

МНМА — це частина основних засобів (пп. 5.2.2 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Відповідно, визнають їх за тими самими критеріями, що й основні засоби (див. публікацію «Основні засоби: визнання та класифікація» газети № 94/2017). Головний із них — строк корисного використання (експлуатації) понад одного року або операційного циклу.

Утім, на відміну від основних засобів, МНМА мають свою вартісну межу.

Зокрема, у п. 5.2 П(С)БО 7 зазначено: підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА.

Побічно на це вказують п. 2.1 й абз. 1 п. 2.6 р. II Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635 (даліМетодрекомендації № 635). Тому підприємства самостійно установлюють критерій малоцінності. Зазвичай такий критерій дорівнює 6-тисячному критерію з ПКУ, що дозволяє нівелювати податкові різниці.

Отже, усі активи, вартість яких нижча за цей критерій та які використовують довше, ніж один рік, у бухобліку потрапляють до лав МНМА. Своєю чергою, ті активи, які використовують понад рік і вартість яких вища за критерій малоцінності, у бухобліку визнають основними засобами.

Важливо!

Зміну вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, розглядають як зміну облікових оцінок. У зв’язку зі зміною вартісних ознак зміни в бухобліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс, не проводять. Тобто не потрібно переглядати склад активів і переводити основні засоби, зараховані на баланс у попередніх періодах, до складу МНМА й навпаки. Адже новий розмір вартісного критерію починають застосовувати до операцій із дати його встановлення.

(лист ДФСУ від 10.11.2015 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15,
лист Мінфіну від 14.05.2012 р.
№ 31-08410-07-25/12004
і п. 2.6 Методрекомендацій № 635)

Як і основні засоби, МНМА зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка включає витрати на транспортування та доведення об’єкта до стану, придатного для використання, передбачені п. 8 П(С)БО 7.

Амортизація

У бухобліку МНМА амортизують одним із таких методів (п. 27 П(С)БО 7):

  • 50/50% — у першому місяці використання об’єкта амортизація нараховувалася в розмірі 50% його вартості, яку амортизують, а решта 50% вартості, яку амортизують, — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
  • 100% — амортизацію нараховують у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості;
  • прямолінійний метод — річну суму амортизації визначають діленням вартості, яку амортизують, на строк корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації розпочинають із місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7);
  • виробничий — місячну суму амортизації визначають як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Нарахування амортизації розпочинають із дати, що настає за датою, на яку об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).