Оскільки існування вічного двигуна наразі не доведено, то під час надходження (створення) необоротних активів переважно можна спрогнозувати обмежений період часу, протягом якого їх використовуватиме підприємство.
Проте прогнози мають властивість не справджуватися. Не є винятком й очікуваний строк корисного використання необоротних активів, а тому на практиці часто виникає необхідність його змінити.
Причини для цього можуть бути різними. Наприклад, зміна первісних експлуатаційних очікувань щодо використання об’єкта або подовження ресурсу його функціонування внаслідок поліпшення (про можливі бухгалтерські помилки та перехід на МСФЗ ми наразі не говоримо).
Отож, з’ясуймо, якими є порядок і наслідки зміни строку корисного використання основних засобів. Адже саме строк корисного використання — підстава для визнання матеріального активу об’єктом основних засобів, основа для нарахування та припинення амортизації

Строк корисного використання (експлуатації) у бухобліку

Визначення поняття «строк корисного використання (експлуатації)» основного засобу знаходимо в п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» — це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи використовуватимуться підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Водночас підприємства, які застосовують МСФЗ, керуються схожим визначенням із § 6 МСБО 16 «Основні засоби», а саме: строк корисної експлуатації — це період, протягом якого очікують, що актив буде придатний для використання суб’єктом господарювання або кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб’єкт господарювання очікує отримати від активу.

Зверніть увагу!

Мінімальних або максимальних строків корисного використання основних засобів нормами бухгалтерських стандартів не встановлено. Проте п. 26 П(С)БО 7 дозволяє нараховувати бухгалтерську амортизацію, ураховуючи мінімально допустимі строки, визначені податковим законодавством (окрім випадку застосування виробничого методу амортизації). У МСБО 16 не передбачено жодних положень щодо можливості орієнтуватися на податкові строки амортизації.

Головні аспекти встановлення цього показника ми обговорювали у статті «Як визначити строк корисного використання ОЗ».

Підстави для перегляду строку корисного використання