На підприємстві є нематактив (програмне забезпечення), первісна вартість якого — 100000 грн, нарахована амортизація у сумі 10000 грн. Його поліпшили (дописали модуль, розширили функціональні можливості та вдосконалили дизайн) на 50000 грн.
Підкажіть, будь ласка, як у бухобліку рахувати амортизацію нематактиву за прямолінійним методом після того, як його первісну вартість було збільшено?

Відповідь

З місяця, наступного за місяцем поліпшення нематеріального активу, його амортизацію слід розраховувати, уже виходячи з «нової», збільшеної вартості. Пояснімо.

Згідно з п. 18 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» первісну вартість нематеріальних активів збільшують на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням таких нематактивів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід. Витрати на підтримання об’єкта в придатному стані й одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його використання належать до витрат періоду.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 16.11.2009 р. № 1327, у п. 2.12 констатують, що на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» обліковують не лише витрати на придбання та створення нематеріальних активів, а й витрати на їх удосконалення.

Своєю чергою, міжнародний родич нашого стандарту — МСБО 38 «Нематеріальні активи» (§ 20) — зазначає, що наступні витрати на нематактив, які сприяли б росту майбутніх економічних вигід, — явище рідкісне:

«Характер нематеріального активу є таким, що часто розширення або заміни частини такого активу не відбувається. Відповідно, більша частина подальших видатків буде спрямована скоріше на збереження очікуваних майбутніх економічних вигід, утілених в існуючому нематеріальному активі, аніж на забезпечення відповідності визначенню нематеріального активу і критеріям його визнання у цьому Стандарті. Крім того, часто буває важко прямо віднести подальші видатки до певного нематеріального активу, а не на весь бізнес у цілому. Отже, лише в рідкісних випадках подальші видатки (тобто видатки, понесені після первісного визнання придбаного нематеріального активу або ж після створення внутрішньо генерованого нематеріального активу) будуть визнаватися у балансовій вартості активу».