Під час інвентаризації витрат майбутніх періодів здебільшого згадують про витрати, пов’язані з передплатою періодичних видань. А резерви та забезпечення асоціюються з резервом на оплату відпусток. Це справді найпоширеніші випадки. Однак ми спробуємо трохи деталізувати бачення цих понять і розкрити нюанси проведення інвентаризації

Інвентаризація витрат майбутніх періодів

Орієнтовний перелік витрат майбутніх періодів (далі — ВМП), які можуть обліковуватися на підприємстві, містить Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291) (в описі рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів»), зокрема, це:

 • витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами у сезонних галузях промисловості;
 • витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв й агрегатів;
 • орендні платежі, які сплачені авансом;
 • оплата страхового поліса, оплата торгового патенту;
 • передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Як ви розумієте, це не вичерпний перелік. До ВМП також можуть потрапити, наприклад:

 • сплачена абонентська плата за користування засобами зв’язку;
 • оплата довгострокових ліцензій, патентів.

Говорячи про специфіку проведення інвентаризації витрат майбутніх періодів, зазначимо, що, як правило, усе зводиться до перевірки обґрунтованості залишку зазначених сум на дату інвентаризації. Для цього потрібно:

 • проаналізувати первинні документи, на підставі яких формувався кожен об’єкт рахунка 39;
 • перевірити правильність формування об’єкта ВМП;
 • перевірити правильність списання об’єкта ВМП до складу витрат за періодами;
 • звірити фактичний залишок із залишком за даними бухгалтерського обліку.

Нагадаємо

За дебетом рахунка 39 відображають суми витрат у періоді їх понесення (у кореспонденції з рахунками, на яких відображають джерело витрат, наприклад, субрахунок 631 «Розрахунки із вітчизняними постачальниками»). А списання за кредитом рахунка 39 відбувається на дату їх визнання в бухгалтерському обліку (у кореспонденції з рахунками, на яких відображають напрями понесених витрат, скажімо, рахунок 23 «Виробництво»).

Результати перевірки вносять до інвентаризаційного опису.

Інвентаризація резервів і забезпечень

Перелік резервів і забезпечень, які може створювати підприємство, також чималий. Зокрема, пп. 8.1 р. ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення про інвентаризацію) передбачає проведення інвентаризації залишків таких забезпечень і резервів:

 • забезпечення на оплату відпусток, включаючи ЄСВ, який розраховують із суми такої оплати;
 • резерв сумнівних боргів;
 • забезпечення на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років, включаючи ЄСВ, який розраховують із суми такої винагороди;
 • забезпечення страхового резерву небанківської фінансової установи, що створюють для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами;
 • виконання гарантійних зобов’язань;
 • забезпечення реструктуризації, виконання зобов’язань у разі припинення діяльності;
 • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів;
 • забезпечення інших видів резервів. Які це можуть бути резерви, допомагає встановити Інструкція № 291. В описі рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» є 8 субрахунків, які, власне, і дають підказку.