По закінченню строку дії договору оренди орендар нерідко повертає орендоване майно разом із невіддільними поліпшеннями. Тим часом виплату компенсації за такі поліпшення зазвичай у договорі не передбачають.
Тож, з’ясуймо, що саме необхідно вважати поліпшенням об’єкта оренди, які положення про поліпшення варто прописати в договорі оренди, як відобразити передання поліпшень у бухгалтерському обліку

Визнання поліпшень

Для коректного відображення в обліку всі витрати, пов’язані з основними засобами, згідно з п.п. 14 і 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» поділяють на дві категорії:

1. Поліпшення — витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта ОЗ (модернізація, модифікація, дообладнання, добудова, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта. Водночас поліпшення вважаються невіддільними, якщо вони не можуть бути відділені без нанесення шкоди орендованому майну (ст. 778 Цивільного кодексу України, даліЦКУ).

Приклади поліпшення приміщень наведені в п. 31 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (даліМетодрекомендації № 561).

Так, поліпшенням може вважатися добудова (надбудова) будівлі, що збільшить площу приміщення або покращить умови роботи в ньому. Рішення про те, чи сприятимуть дії з дообладнання, модифікації тощо об’єкта до збільшення в майбутньому економічних вигід від його використання, приймає керівник (див. п. 29 Методрекомендацій № 561). Як правило, таке рішення оформлюється наказом або розпорядженням.

2. Витрати — витрати, спрямовані на підтримання об’єкта в робочому стані (техогляд, обслуговування, ремонт тощо) й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання.

Зважаючи на Методрекомендації № 561, до таких витрат належить і капітальний ремонт (див. п. 30), за винятком випадків, коли витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) об’єкта основних засобів. Крім того, витрати на ремонт можуть капіталізуватися, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, у якому він придатний для використання.

Наприклад: у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт відносять на збільшення первинної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.