Для сільгосппідприємств, як і для решти підприємств, діють ті самі правила оформлення первинних документів, що передбачені в:
1) Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі — Закон про бухоблік);
2) Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення № 88).
Проте для сільгоспсфери все ж є певні особливості в оформленні первинних документів. Про загальні вимоги до складання первинних документів читайте у статті «Первинний документ: роль в обліку та вимоги до оформлення». А сьогодні ознайомимося з особливостями оформлення первинних документів для сільгосппідприємств. І насамперед — з можливістю застосування спеціалізованих форм

Форми первинних документів для сільгосппідприємств

Сільгосппідприємства можуть використовувати як типові, так і спеціалізовані форми первинних документів. Крім того, для документування господарських операцій вони подеколи можуть використовувати й самостійно розроблені бланки первинних документів, які містять усі обов’язкові реквізити, передбачені п. 2.4 Положення № 88 і ст. 9 Закону про бухоблік (див. статтю «Чи обов’язково використовувати типові форми під час складання первинних документів»).

У такому разі варто попіклуватися про те, аби в наказі про облікову політику було затверджено перелік і призначення самостійно розроблених форм.

Далі з’ясуймо, які типові та спеціалізовані форми первинних документів може використовувати сільгосппідприємство.

Основні засоби

Окрім типових форм первинних документів для обліку основних засобів, затверджених наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352, сільгосппідприємства також можуть користуватися спеціалізованими формами первинних документів, затвердженими наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 р. № 701.

Цим же наказом до спеціалізованих форм первинних документів затверджено Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів (даліМетодрекомендації № 701). Перелік та призначення спеціалізованих форм первинних документів щодо обліку основних засобів наведімо в таблиці 1.

Таблиця 1

Спеціалізовані форми первинних документів для обліку основних засобів

№ з/п

№ форми

Назва первинного документа

Призначення згідно з Методрекомендаціями № 701

1

ОЗСГ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Застосовують для:

  • оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів й обліку введення їх в експлуатацію;
  • переміщення з одного структурного підрозділу в інший;
  • передання основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об’єктів в дію потрібно оформлювати в особливому порядку відповідно до чинного законодавства;
  • виключення зі складу основних засобів у разі передання іншому підприємству (організації) за плату, без оплати й за договорами оренди

2

ОЗСГ-2

Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів

Оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації, виконаних власними силами чи сторонніми організаціями (підрядниками)

3

ОЗСГ-3

Акт на списання основних засобів

Оформлення витрат на вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) у разі повного або часткового їх списання (ліквідації)

4

ОЗСГ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Оформлення списання автомобіля вантажного або легкового, причепа чи напівпричепа в разі їх ліквідації

5

ОЗСГ-5

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

Рекомендовано використовувати для визначення річної та місячної суми амортизації станом на 31 грудня

6

ОЗСГ-6

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули

У цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації за об’єктами, що надійшли та вибули.

За об’єктами, що надійшли, суму амортизації донараховують до попереднього місяця, а за тими, що вибули, — вираховують

7

ОЗСГ-7

Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

У ній записують розподіл амортизації за об’єктами обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації за об’єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці

8

ОЗСГ-9

Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку

Застосовують для віднесення розподілених витрат з експлуатації машинно-тракторного парку за об’єктами обліку

Виробничі запаси

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджених наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 р. № 929 (даліМетодрекомендації № 929), для оформлення надходження та використання виробничих запасів у сільгосппідприємствах можна використовувати типові форми облікових первинних документів, затверджені наказами Мінстату від 21.06.1996 р. № 193 та від 07.10.1996 р. № 291, а також спеціалізовані форми первинних облікових документів виробничих запасів у сільгосппідприємствах, затверджених Мінагрополітики.

Типові форми первинних документів, затверджені наказом Мінстату від 21.06.1996 р. № 193, які сільгосппідприємства можуть використовувати для обліку виробничих запасів, наведімо в таблиці 2.