11 квітня 2016

Матеріал опубліковано без редакторської
та коректорської правок нашої редакції

Дуже часто серед молодих та навіть досвідчених юристів ведеться дискусія навколо питання щодо моменту виникнення у набувачів часток у статутному капіталі ТОВ права власності на придбану частку.

Як кажуть: «Скільки юристів, стільки і думок». Саме тому ця тема є дуже цікавою і зберігає актуальність.

Так, одні юристи вважають, що моментом набуття права власності на частку в статутному капіталі ТОВ є державна реєстрація змін (щодо складу учасників) до статуту, в якому міститься дана інформація. Інша ж половина юристів, навпаки, вважає таким моментом, саме укладення договору купівлі-продажу, дарування, міни тощо, частки в статутному капіталі ТОВ.

Перед тим, як почати висвітлювати дане питання, слід згадати, яке тлумачення має поняття «частка в статутному капіталі господарського товариства»?

Визначення міститься у ст. 167 Господарського кодексу України, яка встановлює, що корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Але, якщо говорити про інститут права власності, то варто пам’ятати, що правом власності відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Отже, частка в статутному капіталі ТОВ є об’єктом цивільних прав або, інакше кажучи, майном у розумінні ст. 190 ЦКУ.

Говорячи про момент виникнення права власності на частку в господарському товаристві, в першу чергу, варто зазначити про факт набуття суб’єктом цивільних відносин одного з об’єктів майнових прав.

Право власності, згідно зі ст. 328 ЦКУ, набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Правочином, відповідно до ст. 202 ЦКУ, є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За своєю правовою природою правочин здебільшого є тотожнім поняттю договір, який відповідно до ст. 11 ЦКУ є підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків.

Моментом укладення договору вважається досягнення сторонами в належній формі всіх істотних умов договору (ст. 638 ЦКУ).

Стосовно набуття права на частку в статутному капіталі ТОВ, то воно відбувається дуже часто за договорами купівлі-продажу, рідше дарування або на підставі спадкування.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦКУ). Таким чином, частка у статутному капіталі ТОВ повинна бути передана у власність покупцю та оплачена ним.

Відповідно до статті 664 ЦКУ моментом передачі об’єкту продажу за договором купівлі-продажу є момент вручення його покупцю. У нашому випадку, власник частки у статутному капіталі ТОВ не може передати її фізично покупцю, однак сторони договору можуть скласти відповідний акт приймання-передачі на підтвердження виконання умов договору.

І тут виникає головне питання: чи можна вважати власником покупця частки в статутному капіталі ТОВ за договором купівлі-продажу з моменту укладення та виконання обома сторонами умов даного договору?

На перший погляд, покупець є новим власником частки у статутному капіталі ТОВ з моменту укладення договору, оскільки придбав її за договором і претензій у іншої сторони стосовно виконання умов договору не має. Однак у зв’язку з неврегульованістю законодавством певних процедур є труднощі з реалізацією новим власником своїх прав після набуття частки в статутному капіталі ТОВ.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII (далі — Закон № 1576), ст. 143 ЦКУ статут ТОВ має містити склад засновників та визначення частки кожного у статутному капіталі.

У зв’язку з набуттям покупцем частки в статутному капіталі ТОВ одночасно відбувається зміна складу учасників ТОВ.

Зміни до статуту ТОВ, пов'язані зі зміною складу учасників, відповідно до ст. 144 ЦКУ та ст. 7 Закону № 1576, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Необхідно зазначити, що наявність у нового учасника ТОВ договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ не є підставою для державної реєстрації змін до статуту ТОВ.

Відповідно до ст. 145 ЦКУ та ст. 59 Закону № 1576 до виключної компетенції загальних зборів ТОВ належить прийняття рішення про внесення змін до статуту. Отже, рішення учасників товариства про внесення змін до статуту товариства і є підставою для державної реєстрації змін до статуту ТОВ.

У зв’язку з цим треба чітко розуміти, що до внесення змін до статуту ТОВ щодо зміни складу учасників новий учасник не може приймати участі у голосуванні на загальних зборах, вийти з товариства тощо. Тобто новий учасник не має можливостей вчиняти дії, що випливають з корпоративних прав.

Таким чином, незважаючи на той факт, що момент набуття права власності на частку в статутному капіталі ТОВ виникає з моменту набуття її за договором купівлі-продажу, такий учасник до моменту державної реєстрації змін до статуту обмежений у реалізації набутих прав. Однак він не позбавлений права захищати своє набуте право у судовому порядку у разі, якщо інші учасники не здійснюють дій щодо прийняття рішення про внесення змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.

З огляду на все вищезазначене, можна зробити наступні висновки.

По-перше, норми чинного законодавства вказують на те, що момент набуття частки в статутному капіталі ТОВ співпадає з моментом укладення правочину чи з моментом виникнення іншої підстави набуття частки ТОВ, що не заборонена законом.

Разом з тим, між моментом набуття частки в статутному капіталі ТОВ та моментом, коли набувач зможе реально розпоряджатися всіма правами, що випливають з факту такого набуття, існує достатній проміжок часу, у зв’язку з чим треті особи можуть поставити під сумнів набуття корпоративних прав саме з моменту підписання угоди та вважати моментом їх набуття проведення державної реєстрації змін до статуту.

По-друге, зовсім очевидно, що чинне законодавство потребує термінового врегулювання належним чином всіх відносин, що виникають з приводу переходу прав на частку в статутному капіталі ТОВ.

По-третє, незважаючи на всі ці недоліки, вони не будуть мати особливого значення, якщо особа, яка має намір набути частку в статутному капіталі ТОВ, порадиться з досвідченим юристом з корпоративного права, надасть йому на вивчення документи, що стосуються майбутньої угоди і отримає від нього позитивний висновок щодо укладення договору, а краще — запросить його супроводжувати підписання угоди та контролювати її виконання.

Юристи компанії LEX LIGA мають великий досвід в сфері корпоративного права і зроблять все можливе для того, щоб процес придбання корпоративних прав происходив для Вас без будь-яких проблем.

Павло ЄСАУЛЕНКО,

Юрист міжнародної
юридичної компанії LEXLIGA

Lexliga.com