Новини публікуються мовою оригіналу

Відповідно до п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби», первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7).

На справедливу вартість безоплатно отриманих об’єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (п. 13 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561, даліМетодрекомендації № 561).

Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом декількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Одночасно з нарахуванням амортизації в сумі пропорційній нарахованій амортизації, по об’єктах основних засобів, отриманих безоплатно, визнається дохід (Методрекомендації № 561).

Під час поступового визнання доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при зарахуванні таких об’єктів до складу активів.

Таку інформації на своєму офіційному веб-сайті наводить Головне управління ДФС у Запорізькій області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»