Новини публікуються мовою оригіналу

Із 25.06.2016 р. набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 р. № 1405-VIII.

Документ, зокрема, передбачає: річна фінансова звітність державного унітарного підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення державних унітарних підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, визначаються КМУ залежно від балансової вартості активів державних унітарних підприємств.

Державне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, окрім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені КМУ. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Обов’язковому оприлюдненню підлягає, зокрема, така інформація:

 • цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення;
 • квартальна, річна фінансова звітність державного унітарного підприємства за останні 3 роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності державного унітарного підприємства за останні 3 роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону чи за рішенням наглядової ради державного унітарного підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством;
 • статут державного унітарного підприємства в чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника державного унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство в наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради державного унітарного підприємства є незалежним;
 • річні звіти наглядової ради та керівника державного унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування й розмір винагороди керівника та членів наглядової ради державного унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети й додаткові блага, котрі вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі звільненням (термін «додаткове благо» уживається в значенні, прописаному в ПКУ);
 • рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть уплинути на операції та результати діяльності державного унітарного підприємства, і заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;
 • інформація про операції та зобов’язання державного унітарного підприємства з державним і/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами й організаціями, включаючи договірні зобов’язання державного унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Державне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону чи за рішенням наглядової ради державного унітарного підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації несе керівник державного унітарного підприємства відповідно до законів України й умов укладеного з ним контракту.

Аналогічні вимоги стосуються також і комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі.

Державні та комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50% і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100%, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у т.ч. консолідовану, за останні 3 роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної чи комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок і веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»