Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 23.05.2016 р. № 5292/К/99-99-15-02-02-14 розглянула питання щодо амортизації об’єкта нерухомості, який було реконструйовано та передано в операційний лізинг.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 32, власні чи орендовані на умовах фінансової оренди будівлі, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети чи продажу в процесі звичайної діяльності, належать до інвестиційної нерухомості.

Податкові різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до положень п. 141.2 ПКУ. Зокрема, на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною в складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінрезультат до оподаткування (пп. 141.2.1 ПКУ).

Різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138 ПКУ.

Так, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до П(С)БО чи МСФЗ (п. 138.1 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої відповідно до п. 138.3 ПКУ амортизації основних засобів або нематеріальних активів (п. 138.2 ПКУ).

Слід зазначити: відповідно до вимог пп. 138.3.2 ПКУ, для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується в разі їх використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінрезультату до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. нараховану амортизацію.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»