Новини публікуються мовою оригіналу

Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку рішенням від 12.04.2016 р. № 410 унесла зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зокрема передбачено, що емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

  • проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності;
  • річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково розміщують на сторінці в мережі Інтернет фінансові звіти англійською мовою.

Також указується, що Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною в таблиці 3 додатка 11 до вказаного Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття вповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

  •  дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;
  • дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
  • розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);
  • строк виплати дивідендів;
  • спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам);
  • порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі чи декількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів декількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»