Новини публікуються мовою оригіналу

Нацдержслужба наказом від 22.03.2016 р. № 54 затвердила Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців.

Ведення, облік і зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом державного органу, у якому працює державний службовець.

Ведення особової справи розпочинається одночасно зі вступом на державну службу чи іншим призначенням на посаду держслужбовця.

Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності:

 • особова картка держслужбовця встановленого зразка;
 • текст Присяги держслужбовця, скріплений підписом держслужбовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);
 • копія паспорта держслужбовця;
 • копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспорті);
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • копія трудової книжки (у разі наявності);
 • копія військового квитка (у разі наявності);
 • копії документів про надані пільги (у разі наявності);
 • довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці (для відповідних посад);
 • декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру;
 • довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) або копія відповідної довідки;
 • довідка про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або її завірена в установленому порядку копія;
 • ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом України «Про державну службу», пов'язаними з призначенням на посаду державної служби та її проходженням;
 • ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції»;
 • ознайомлення із правилами етичної поведінки державних службовців;
 • ознайомлення із правилами внутрішнього службового розпорядку й іншими локальними актами державного органу (у разі необхідності);
 • згода на обробку персональних даних;
 • заява про призначення на посаду;
 • копія акта про призначення на посаду;
 • витяг із протоколу засідання конкурсної комісії в разі, якщо призначення здійснюється за результатами конкурсу;
 • копія акта органу вищого рівня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством);
 • погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади держслужбовців.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»