Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі — Договір) укладається між депонентом (особою, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах) та депозитарною установою. Згідно цього договору депозитарна відкриває рахунок у цінних паперах та веде на ньому облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

При цьому такий договір обов’язково має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печаткою депозитарної установи та депонента (у разі наявності), або у формі електронного документа відповідно до законодавства.

За згодою депонента Договір може укладатися шляхом приєднання депонента до запропонованого депозитарною установою договору. При укладенні Договору шляхом приєднання депозитарна установа зобов'язана забезпечити інформування депонента про всі умови такого договору, порядок припинення його дії, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору депозитарна установа не має права обмежувати право депонента на укладення Договору з депозитарною установою у формі єдиного документа.

Щодо вимог до самого тексту договору, то він повинен містити:

  • дату та місце укладення;
  • реквізити сторін;
  • предмет;
  • права та обов'язки сторін;
  • тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;
  • відповідальність сторін;
  • порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;
  • строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;
  • інші умови, що не суперечать законодавству.

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» від 06.08.2013 р. № 1412. Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 03.10.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»