Вимоги поширюються на емітентів та Центральний депозитарій цінних паперів при укладенні договорів про обслуговування випусків цінних паперів (далі — Договір), внесенні змін до них.

Відповідно до цих Вимог, Договір повинен містити:

 • дату та місце укладення;
 • реквізити сторін Договору;
 • предмет Договору;
 • організаційні та технічні умови надання послуг;
 • права та обов'язки сторін;
 • інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;
 • умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;
 • умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, під час її запитування, обробки, пересилання та отримання з інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарного обліку;
 • відповідальність сторін;
 • порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;
 • строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії;
 • інші умови, що не суперечать законодавству.

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм» від 06.08.2013 р. № 1413.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»