Відповідні вимоги поширюються на депозитарні установи, емітентів та Центральний депозитарій цінних паперів (далі — Центральний депозитарій) при укладенні ними договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (далі — Договір), внесенні змін до нього. Договір укладається між емітентом та визначеною емітентом особою (далі — Сторони). У Договорі обов'язково мають бути зазначені:

1) місце, дата укладення Договору та номер Договору;

2) реквізити Сторін Договору;

3) предмет Договору — послуга щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів та інші послуги відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

4) інформація щодо вартості та порядку оплати послуги (послуг);

5) спосіб та порядок обміну інформацією між Сторонами. Форма, зміст та строки подання інформації, а також спосіб, у який буде здійснюватися це подання, підлягають узгодженню Сторонами Договору;

6) права та обов'язки Сторін;

7) відповідальність Сторін, умови, за яких Сторони звільняються від відповідальності, та порядок вирішення спорів;

8) строк дії Договору та інші умови Договору. Кожна зі Сторін у разі невиконання, неналежного, невчасного виконання умов Договору, ліквідації однієї зі Сторін Договору, неможливості виконання умов Договору має право достроково розірвати Договір, письмово попередивши про це іншу Сторону у строк, встановлений Договором;

9) Договір має містити умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;

10) місцезнаходження і реквізити Сторін;

11) інші умови, які не суперечать законодавству.

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів» від 15.08.2013 р. № 1518

Набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»