Новини публікуються мовою оригіналу

Запропонований Урядом проект податкової реформи вносить зміни й до трансфертного ціноутворення. Так, трансфертному ціноутворенню в урядовому проекті ПКУ передбачено окремий розділ — Розділ ІІІ «Трансфертне ціноутворення».

Одна з найголовніших змін — це зміна порядку визначення контрольованої операції. Такий порядок проект закріпив у пп. 139.1.1 ПКУ. Так, проектом передбачено: контрольованими операціями будуть господарські операції, які впливають на об'єкт оподаткування платника податків, що здійснюються платниками податків:

а) із пов'язаними особами — нерезидентами;

б) із нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок), установлена законодавством, на 7 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;

в) із пов'язаними особами — нерезидентами, якщо в ланцюжку господарських операцій між платником податків і його пов'язаною особою — нерезидентом право власності на предмет такої операції, перш ніж перейти від платника податків до пов'язаної особи — нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов'язаної особи — нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій), переходить до однієї або декількох непов'язаних осіб, якщо ці непов'язані особи:

— не виконують у такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних із придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;

— не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.

При цьому розмір операцій значення не має. Незалежно від суми операції, якщо такі операції відбувались із нерезидентами, визначеними пп. 139.1.1 ПКУ (запропонованої проектом редакції), то такі операції будуть контрольованими.

Платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». А це означає, що у випадку здійснення контрольованих операцій платник податку на прибуток повинен буде визначити, відповідає його обсяг прибутку принципу «витягнутої руки» чи ні. І згідно із цим потрібно буде відкоригувати фінансовий результат відповідного звітного періоду.

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перевищення прибутку (заниження збитку), визначеного за принципом «витягнутої руки» відповідно до р. ІІІ ПКУ, над фактичним прибутком (збитком), отриманим при здійсненні контрольованих операцій.

При цьому фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму перевищення прибутку (заниження збитку), визначеного при проведенні пропорційного коригування у випадках, визначених пп. 142.5 ПКУ, над фактичним прибутком (збитком), отриманим при здійсненні контрольованих операцій.

Крім того, проект чітко закріпив: платники податків, що здійснюють контрольовані операції та в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за річний звітний період, перевищує 20 млн грн, повинні вести та зберігати документацію із трансфертного ціноутворення за кожен такий період. Інформація, яку повинна містити документація із трансфертного ціноутворення, фактично не змінилася.

Водночас урядовий проект податкової реформи передбачає ведення спрощеної документації із трансфертного ціноутворення. Такий спрощений варіант документації можна подавати для операцій із придбання (продажу) послуг із низькою доданою вартістю.

Нове визначення!

Послуги з низькою доданою вартістю (згідно із запропонованим проектом визначенням у пп. 14.1.116 ПКУ) — це послуги, які надаються однією чи декількома особами та які відповідають сукупності таких критеріїв:

  • є допоміжними за своєю природою;
  • не є частиною основної діяльності отримувача послуг;
  • не вимагають використання унікальних або цінних нематеріальних активів і не сприяють створенню таких активів;
  • не передбачають суттєвих ризиків і не ведуть до виникнення суттєвих економічних ризиків.

До таких послуг належать, зокрема, але не виключно: послуги у сфері ведення бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, управління персоналом, забезпечення охорони навколишнього середовища, підтримки у сфері інформаційних технологій (окрім послуг із розробки програмних продуктів), юридичних і податкових питань, адміністрування та документообігу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»