Новини публікуються мовою оригіналу

Для забезпечення безпечної та надiйної експлуатацiї електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнiчна служба (вiддiл, група) з необхiдною кiлькiстю електротехнiчних працiвникiв, залежно вiд класу напруги живлення, складностi робiт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцiй щодо органiзацiї експлуатацiї електроустановок керiвник споживача своїм розпорядчим документом має призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство, й особу, яка замiщатиме її в разi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, вiдповiдальної за електрогосподарство, й особи, яка замiщатиме її, видається пiсля успiшної перевiрки знань із питань технiчної експлуатацiї електроустановок, пожежної безпеки й охорони працi та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, повинна мати вiдповiдну групу з електробезпеки та вищу освiту за вiдповiдним напрямом (спецiальнiстю) енергетичного профiлю, а також стаж роботи за цим напрямом.

У разi якщо в споживача використовуються електроустановки II та III категорiй із надiйностi електропостачання на напругу до 1 кВ допускається, як виняток, призначити особу, вiдповiдальну за електрогосподарство споживача, із числа працiвникiв, котрі мають групу з електробезпеки не нижче IV і стаж роботи.

Керiвники та спецiалiсти технологiчних служб, особа, вiдповiдальна за електрогосподарство споживача, у межах своїх повноважень вiдповiдають за належне виконання вимог, передбачених відповідними правилами та посадовими iнструкцiями.

На цьому наголошує Міненерго в листі від 27.07.2015 р. № 03/14-3872.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»