Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 01.09.2015 р. № 3407/10/08-01-15-02-11 розглянула питання щодо податкового обліку сум поліпшень об’єктів, отриманих в оперативну оренду/лізинг, для цілей обкладення податком на прибуток і ПДВ.

У бухгалтерському обліку затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об’єкта підгрупи «Інші необоротні матеріальні активи» (абз. 2 п. 8 П(С)БО 14 «Оренда», п. 21 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561).

Згідно з абз. 4 п. 138.1 й абз. 3 п. 138.2 ПКУ, у разі ліквідації/продажу об’єкта основних засобів/нематеріальних активів фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної відповідно до П(С)БО та, відповідно, зменшується на суму його залишкової вартості, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Таким чином, при визначенні фінансового результату до оподаткування у витратах ураховується недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу по закінченні договору оперативної оренди. При цьому при визначенні об’єкта оподаткування платник податку — орендар на підставі положень абз. 4 п. 138.1 й абз. 3 п.138.2 ПКУ має збільшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної згідно із П(С)БО, і зменшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Крім того, керуючись п. 185.1 ПКУ, об’єктом обкладення ПДВ є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. А відповідно до пп. «в» пп. 14.1.185 і пп. «в» пп. 14.1.191 ПКУ, постачання товарів/послуг включає, зокрема, безоплатне передання майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на безоплатній основі.

Тож податківці дійшли такого висновку: якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди проведено за згодою орендодавця та не компенсовано орендарю, то при поверненні об’єкта оренди вартість поліпшення вважається безоплатно наданою та підлягає обкладенню ПДВ за основною ставкою, виходячи із ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»