Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 26.08.2015 р. № 657 затвердив Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектора економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг.

Умовами розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банку є:

1) рішення навчального закладу, яке оформлене відповідним розпорядчим документом;

2) наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком і навчальним закладом обов’язкових умов щодо:

  • права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу навчального закладу без сплати банку неустойки;
  • заборони договірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка навчального закладу;
  • розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках лише в межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені в договорі:
  • таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства, або відповідний поточний рахунок навчального закладу, відкритий відповідно до законодавства в банку (далі — поточний рахунок);
  • відсотків за користування вкладом (депозитом) — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства;
  • відповідальності банку згідно із законодавством у разі порушення договірних зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, із якого перераховувалися тимчасово вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи із першого дня затримки;
  • обов’язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути кошти чи відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах й у строки, визначені договором банківського вкладу (депозиту);

3) розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю в галузі освіти, лише в національній валюті;

4) відсутність у навчального закладу на дату розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості за загальним фондом і відповідними напрямами використання спеціального фонду навчального закладу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»