Новини публікуються мовою оригіналу

Організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати визначатиме оновлений Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. № 576-VІІІ.

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу й інших контрольних заходів.

Фінансовий аудит полягає в перевірці, аналізі й оцінці правильності ведення, повноти обліку та достовірності звітності стосовно надходжень і витрат бюджету, установлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій із бюджетними коштами.

Аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ і надання оцінки своєчасності й повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками й одержувачами, законності, своєчасності та повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.

Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів передбачає встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника й одержувача бюджетних коштів і використаними для досягнення таких результатів коштами бюджету.

Оцінка результативності використання бюджетних коштів передбачає встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника та одержувача бюджетних коштів запланованим результатам.

Оцінка економності використання бюджетних коштів передбачає встановлення стану досягнення розпорядником та одержувачем таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Об’єктами контролю Рахункової палати при виконанні повноважень є державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі — закордонні дипломатичні установи України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, Національний банк України й інші фінансові установи.

Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації у строк, установлений законом, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 100 до 250 НМДГ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»