Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 16.03.2015 р. № 8763/7/99-99-17-01-01-17 роз’яснили деякі нюанси здійснення перевірок осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Згідно із Методичними рекомендаціями щодо проведення документальних перевірок самозайнятих осіб, документування виявлених порушень та оформлення їх результатів, затвердженими наказом Міндоходів від 03.10.2013 р. № 526 (далі — Методичні рекомендації № 526), акт перевірки повинен бути оформлений відповідно до проведеного аналізу діяльності самозайнятої особи, ґрунтуватися на доказах, отриманих під час перевірки, з яких можливо встановити безпосередній зв'язок між показниками звітності, даними обліку, первинними документами тощо, які використовувалися при проведенні перевірки, та містити посилання на первинні документи, документи обліку, звітності; достовірні факти діяльності самозайнятої особи, які б свідчили про переконаність осіб, відповідальних за проведення перевірки, у виявлених під час перевірки й відображених в акті обставинах його діяльності; аналіз діяльності самозайнятої особи, що надасть можливість розуміти фактичний зміст і мету його діяльності.

Відповідно до п. 1.11 Методичних рекомендацій № 526, результати проведеного аналізу руху коштів на рахунках повинні також містити інформацію щодо самостійного поповнення самозайнятою особою її розрахункових рахунків.

Згідно із пп. 1.17.5 Методичних рекомендацій № 526, в акті наводиться перелік основних суб'єктів-контрагентів (окремо постачальників і покупців), із якими в періоді, що перевірявся, перебувала в правових відносинах самозайнята особа, із зазначенням назви контрагента, коду за ЄДРПОУ/податкового номеру, періоду здійснення госпоперацій, угод, що свідчать про наявність взаємовідносин, виду товару (робіт, послуг), його суми й форми розрахунків. У разі використання безготівкової форми розрахунків зазначається, що розрахунки проводились у безготівковій формі шляхом зарахування (списання) коштів на банківський рахунок самозайнятої особи. У разі якщо розрахунки здійснювалися за готівку чи в інший спосіб, в акті зазначається про такий порядок розрахунків.

На підставі аналізу наявної податкової інформації відображаються відомості стосовно отримання самозайнятою особою від інших осіб фіндопомоги та/або надання іншим особам такої допомоги із зазначенням реквізитів цих осіб, реквізитів угоди, відповідно до якої здійснена операція, розміру допомоги, дати її отримання/надання тощо (п. 1.19 Методичних рекомендацій № 526).

Водночас під час перевірки аналізуються й відображаються в акті відомості стосовно питань, пов'язаних із придбанням самозайнятою особою ТМЦ, реквізити угод, відповідно до яких здійснювалися такі операції, результати аналізу та вплив зазначених операцій на основні показники діяльності самозайнятої особи (доходи, витрати). Окрім того, з'ясовується й відображається інформація щодо отримання самозайнятою особою кредитів. Відповідно до пп. 20.1.5 ПКУ, контролюючі органи мають право вимагати від платників податків, що перевіряються, зняття під час перевірки залишків ТМЦ, готівки. Водночас у разі відмови платника від вчинення цих дій або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів), застосовуються заходи, передбачені ст. 94 ПКУ («Адміністративний арешт майна»).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»