Українські підприємства державного сектору економіки мають право отримати державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки (далі — інвестиційні проекти).

Не мають права отримати державні гарантії підприємства, які визнані банкрутами чи перебувають у стані припинення, мають прострочену понад три місяці заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), щодо яких порушено справу про банкрутство.

Для отримання державної гарантії підприємству слід отримати позитивний висновок за результатами проведення державної експертизи й оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту. Після чого необхідно звернутися до центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація інвестиційного проекту, для прийняття рішення про підтримку інвестиційного проекту та подати визначений пакет документів:

1) інвестиційний проект;

2) інформацію про:

 • результати оцінки ефективності реалізації інвестиційного проекту (чистий прибуток, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до бюджетів від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів));
 • оціночну вартість інвестиційного проекту та строк його реалізації;
 • ресурси, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, альтернативні джерела його фінансування, обґрунтування щодо необхідності залучення запозичень;
 • обсяг запозичень, які залучаються для реалізації інвестиційного проекту, джерела їх повернення, спосіб забезпечення виконання суб’єктом господарювання зобов’язань перед державою;
 • застосовану процедуру відбору кредитора й особи, якій надано повноваження щодо залучення запозичень, із урахуванням вимог законодавства про здійснення державних закупівель;
 • наявність земельних ділянок у власності чи користуванні (оренді), їх розмір (у разі коли реалізація проекту пов’язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва);
 • наявність (відсутність) у суб’єкта господарювання простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

3) копію листа банку про наміри надати запозичення;

4) лист про підтримку інвестиційного проекту місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування;

5) орієнтовний графік погашення й обслуговування кредиту та/або погашення цінних паперів і сплати відсотків за ними;

6) завірені в установленому порядку копії:

 • проекту кредитного договору та/або проспекту емісії;
 • дозволів (ліцензій) (у разі коли реалізація інвестиційного проекту потребує отримання відповідних дозволів (ліцензій);
 • свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі визначення його як інноваційного);
 • балансу та звіту про фінансові результати за останні вісім звітних періодів із додатками до них.

Після чого центральний орган виконавчої влади проводить перевірку поданих документів, за результатами якої протягом п’яти робочих днів після їх надходження:

 • приймає рішення про підтримку та погоджує зазначені документи з Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень;
 • приймає рішення про повернення поданих документів, якщо вони подані не в повному обсязі, і протягом трьох робочих днів повертає їх суб’єктові господарювання, який їх подав, із відповідним обґрунтуванням у письмовій формі для доопрацювання.

 

Постанова КМУ «Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань

за запозиченнями суб’єктів господарювання — резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації

інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки»

від 03.07.2013 р. № 500

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»