Міністерство фінансів України у листі від 24.09.2014 р. № 31-11410-07-10/24641 роз’яснило порядок відображення у бухобліку операцій з борговими цінними паперами в інвалюті. Відтак, Мінфін, наголосивши, що такі папери належать до фінансових інвестицій, зауважив, що останні первісно оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Фінінвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті, відповідають ознакам монетарної статті. Таким чином, сума амортизованої собівартості й амортизація дисконту (премії) на звітну дату визначаються в іноземній валюті з перерахунком у гривні згідно із П(С)БО 21 з відповідним відображенням курсових різниць у складі інших доходів (витрат).

При продажу таких цінних паперів їх собівартість дорівнює сумі амортизованої собівартості, розрахованій в іноземній валюті та перерахованій у гривні за курсом на дату продажу з віднесенням курсової різниці (у разі наявності) до інших доходів (витрат).

Для визначення фінансового результату за такою операцією порівнюється дохід, отриманий від продажу цінного паперу, та його собівартість, визначена у вищезазначеному порядку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»