У газеті «Голос України» за 06.08.2014 р. № 148 (5898) опубліковано Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Документ запрацює через місяць із дня його опублікування, за винятком окремих норм, які діятимуть лише з 01.09.2015 р. та 01.01.2016 р.

Цей закон, зокрема, передбачає:

1. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста проводиться у 2016 р.

2. Диплом молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома молодшого бакалавра, а вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

3. Науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника — до вченого звання старшого дослідника.

4. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

5. Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж.

6. Форми післядипломної освіти: професійне навчання працівників робітничим професіям, асистентура-стажування, інтернатура, лікарська резидентура, клінічна ординатура тощо.

7. До приведення нормативно-правових актів із питань оплати праці, пенсійного та стипендіального забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, пенсійного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються:

  • для університетів, академій, інститутів — на рівні вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації;
  • для коледжів (уключаючи коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів) — на рівні вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації.

8. Уряд має визначити до 1 січня 2015 року терміни поступового збільшення розміру мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (окрім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти (курсанти), які згідно з рейтингом, складеним у вищому навчальному закладі за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія в мінімальному розмірі призначається всім студентам (курсантам), зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання.

9. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, і дисертації (або наукові доповіді в разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії чи сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) згідно із законодавством. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови в присудженні відповідного наукового ступеня.

10. Створюється Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

11. За результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання формується рейтинговий список вступників за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (норма буде чинна з 01.01.2016 р.).

12. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік (норма чинна з 01.09.2015 р.).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»