Адміністрація Держспецзв’язку наказом від 22.04.2014 р. № 195 затвердила Інструкцію з оброблення телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій.

Зокрема в повідомленні про вручення телеграми на адресу підприємства (установи, організації) має зазначатися назва підприємства (установи, організації), прізвище адресата і його посада (залежно від адресування). Телеграма з повідомленням про вручення за адресою фізичної особи вручається особисто адресату або членам його сім'ї.

Телеграма з повідомленням про вручення, що адресована на підприємство (в установу, організацію), вручається вповноваженій на приймання кореспонденції особі за її підписом із зазначенням прізвища. Повідомлення про вручення телеграми, поданої відправником у кредит по телефону, передається відправникові телеграми також по телефону. За вимогою відправника повідомлення про вручення може бути надіслано на зазначену ним адресу.

Телеграму з повідомленням про вручення може бути передано абонентові мережею АТ/Телекс. Після її передавання абоненту в пункт подання передається повідомлення про вручення.

Телеграми з позначкою «засвідчена»:

1) працівник оператора може засвідчити будь-який факт, про який повідомляється в телеграмі, підпис відправника чи доручення, яке пересилається телеграмою. Перед адресою в такій телеграмі проставляється позначка «засвідчена». Для засвідчення будь-якого факту, про який повідомляється в телеграмі з позначкою «засвідчена», відправник повинен пред'явити документ, що засвідчує такий факт;

2) засвідчити підпис відправника може керівник підрозділу чи працівник оператора на підставі пред'явленого відправником документа, що посвідчує його особу, підпису, який він проставив на телеграмі у присутності особи, що підтверджує його підпис;

3) після посвідчувального напису нотаріуса чи підпису відповідальної особи за місцем роботи, навчання, проживання, лікування довірителя оператор проставляє свій підпис, яким підтверджує посвідчувальні написи. Підтверджувальний підпис скріплюється підписом керівника підрозділу оператора, а в разі його відсутності — підписом працівника оператора, який приймає телеграму;

4) засвідчені телеграми, що подаються підприємствами, установами й організаціями, оформляються в установленому порядку та підписуються керівниками цих підприємств, установ та організацій або вповноваженими ними особами, а в окремих випадках — головними бухгалтерами із зазначенням повної назви посади, прізвища та скріплюються печаткою підприємства, установи, організації. Зазначені засвідчувальні та підтверджувальні написи є невід'ємною складовою частиною телеграм із позначкою «засвідчена», оплачуються відправником і передаються разом із текстом телеграми;

5) телеграми з позначкою «засвідчена» не приймаються по телефону та з установок АТ/Телекс, а також працівниками оператора, які здійснюють доставку телеграм.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»