Наразі діє Порядок списання безнадійного податкового боргу, затверджений наказом Мінфіну «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» від 28.07.2022 р. № 220.

Його дія поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів),юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування, і на яких покладено обов'язок сплати податків і зборів.

Водночас норми цього Порядку не поширено на грошові зобов'язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, не пов'язаних з банкрутством.

Податківці Головного управління ДПС у Луганській області зауважили, що списують безнадійний податковий борг, у т.ч. штрафні санкції, пеню, нараховану на такий податковий борг.

Безнадійним податковим боргом є:

1. податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю майна банкрута, станом на дату набрання законної сили ухвалою суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (у разі банкрутства боржника-юридичної особи) або ухвалою суду про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність (у разі банкрутства боржника - фізичної особи);

2. податковий борг фізичної особи, яка визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно з законом, – станом на дату набрання законної сили відповідним рішенням суду;

3. податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, станом на дату підписання акта опису спадкового майна за умови отримання інформації про підписання такого акта відповідно до чинного законодавства;

4. податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку, – станом на дату отримання інформації на запит органу ДПС за даними відповідних органів;

5. податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ПКУ, – станом на дату прийняття рішення керівником (його заступником або уповноваженою особою) територіального органу ДПС;

6. податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), – станом на дату, що настає за граничним строком сплати грошових зобов'язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Такий факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (далі - Сертифікат), виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;

7. податковий борг платників податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, – станом на дату припинення державної реєстрації платника податків, зазначену у відповідному повідомлені державного реєстратора;

8. податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, – станом на дату прийняття відповідного рішення.

Суму безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, визначають територіальні органи ДПС на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС станом на день виникнення безнадійного податкового боргу для кожного з випадків, визначених у Порядку та зазначених вище.

У випадках, передбачених пп. 1-5, 7, 8, за результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівник територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового бору, яке оформлюється на бланку за формою згідно з додатком до цього Порядку.

При списанні податкового боргу, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), тобто у відповідності до п.6, до заяви платник податку має додати Сертифікат.

За результатами розгляду документів, наданих платником податків, керівник територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Безнадійний податковий борг з плати за землю списують за період з дня настання форс-мажорних обставин і до закінчення граничного строку сплати грошового зобов'язання з такого податку за звітний календарний рік, у якому такі обставини виникли, а з єдиного податку – з дня настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і до закінчення граничного строку сплати грошового зобов'язання за відповідний звітний період.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складають у двох примірниках: перший – для платника податків, другий – для ДПС. Неотриманий платником податків примірник рішення зберігається у територіальному органі ДПС.

Безнадійні податкові борги списують щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем кварталу.

Рішення про списання такого боргу вноситься до ІКС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

Якщо фізична особа, яка в судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з'являється або якщо фізичну особу, яка перебувала в розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку з дотриманням строків давності починаючи з дня відновлення такого боргу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»