З огляду на зміни в оподаткуванні нерезидентів податківці надають відповіді на ряд запитань.

Серед іншого контролери звертають увагу на наступне.

Нерезиденти після реєстрації їх платниками податку на прибуток підприємств складатимуть податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за результатами своєї господарської діяльності через постійне представництво на території України у національній валюті України.

Сплата грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що нараховані в податковій декларації з податку на прибуток підприємств, складеній по результатам діяльності постійного представництва, також має відбуватись у національній валюті України.

Платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Тож нерезидент може наділити повноваженнями по сплаті податку на прибуток підприємств свій акредитований (зареєстрований, легалізований) відокремлений підрозділ, зокрема постійне представництво.

Таким чином сплату податку на прибуток підприємств, що виникає у нерезидента в результаті здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво, може здійснювати відокремлений підрозділ, через який здійснюється відповідна діяльність (як представник нерезидента на підставі належним чином оформлених повноважень).

Крім того, перерахування відокремленим підрозділом в межах делегованого йому нерезидентом повноваженням коштів на сплату зобов’язання з податку на прибуток підприємств за такого нерезидента не впливає на об’єкт оподаткування для цілей податку на прибуток у нерезидента, оскільки фактично є сплатою податку самим нерезидентом з його власних коштів.

При цьому, нарахування та сплата податку на прибуток підприємств суб’єктами господарювання з організаційно-правовими формами іноземне підприємство (код 170) та представництво (код 620)здійснюються за кодом бюджетної класифікації 11020500 «Податок на прибуток іноземних юридичних осіб».

Постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Постійне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звітного (податкового) періоду, відповідно до принципу «витягнутої руки». Оподатковуваний прибуток постійного представництва має відповідати прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах і діє в повній незалежності від нерезидента, постійним представництвом якого воно є.

При цьому, зазначений розрахунок здійснює нерезидент (особа, уповноважена нерезидентом на ведення бухгалтерського та податкового обліку постійного представництва), як платник податку на прибуток підприємств.

Враховуючи, що нерезидент визначатиме оподатковуваний прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності на території України через постійне представництво як платник податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, то і фінансова звітність має відображати результати діяльності нерезидента через таке постійне представництво за відповідний звітний період.

Обов’язок подання декларації з податку на прибуток підприємств та фінансової звітності переходить до нерезидента як правонаступника свого постійного представництва, використовуючи у 2021 році податковий (звітній) період свого постійного представництва.

Тобто, якщо Представництво подавало квартальну звітність з податку на прибуток підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 року та його дохід за 2020 рік становив більше 40 млн.грн. то нерезидент як правонаступник свого постійного представництва також має подавати квартальну звітність.

Також у відомстві зазначають, що нерезидент з моменту постановки його на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва несе відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств цього постійного представництва, в тому числі за періоди у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

Оскільки нерезидент є платником податку на прибуток підприємств, а постійне представництво втратило статус платника цього податку, то такий нерезидент зобов’язаний подавати Звіт про контрольовані операції щодо контрольованих операцій свого постійного представництва з моменту його реєстрації платником податку на прибуток підприємств (у разі здійснення операцій, які підпадають під визначення контрольованих), тобто за податковий (звітний) період – 2020 рік, а також повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Вперше повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається за податковий (звітний) період – 2020 рік.

Таким чином, постійне представництво, яке здійснювало контрольовані операції, обґрунтування, що обсяг його оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звітного (податкового) періоду, визначено відповідно до принципу «витягнутої руки», наводить у документації з трансфертного ціноутворення за відповідний звітний рік.

Для постійних представництв, які протягом звітного року не здійснювали контрольовані операції, прямо не визначено вимоги щодо форми, структури та змісту обґрунтування. Разом з цим, таке обґрунтування доцільно здійснювати з урахуванням загальних вимог до документації з ТЦУ.

У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», та/або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Результати такого коригування відображаються у Додатку ТЦ податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Отже, оскільки нерезидент є правонаступником щодо всіх податкових активів і зобов’язань свого постійного представництва, в тому числі тих, які виникли в податкових періодах у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво, то у разі виявлення невідповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», та/або які не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), на нього також покладено обов’язок щодо здійснення коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань.

У свою чергу нагадаємо, перевірки для встановлення ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, без взяття на облік, проводять відповідно до наказу Мінфіну від 23.02.2021 р. № 744.

Перевірка діяльності нерезидента без взяття на облік у контролюючому органі проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II ПКУ з урахуванням особливостей, визначених пп. 14.1.193, п. 64.5, положеннями чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування, а підстави її проведення визначені пп. 78.1.22 ПКУ.

 

Джерело: ІПК ДПС від 07.09.2021 р. № 3367/ІПК/99-00-21-02-02-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»