Мінфін уніс корективи до назв майже всіх стандартів бухобліку, додавши до них слово «національні».

Зміни внесені наказом Мінфіну від 29.09.2020 р. № 588, який  містить також певні уточнення та доповнення до НП(С)БО.

Зокрема, у НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»:

— прибрали згадку про заборгованість засновників із формування статутного капіталу зі статті «Поточна дебіторська заборгованість»;

— передбачили, що у статті «Неоплачений капітал» відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховують під час визначення підсумку власного капіталу;

— форму № 1-мс після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» доповнили новою позицією «Неоплачений капітал».

У НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» уточнили, що відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображають у балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов’язань за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»