Нацкомісія нагадала, що відповідно до Закону № 2210, першим звітним періодом, за який емітенти цінних паперів зобов'язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому  новою редакцією ст. 40 Закону № 3480, є 2018 рік.

Рішенням Комісії від 04.12.2018 р. № 854 затверджені зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням № 2826, яке на даний час знаходиться на держреєстрації в Мін'юсті (далі – Рішення № 854).

Враховуючи зазначене, до дати набуття чинності Рішення № 854, емітент цінних паперів має розкривати річну інформацію відповідно до вимог Положення № 2826 та додатково розкривати відомості передбачені ч. 3 ст. 40 Закону № 3480.

Данні річної інформації, передбачені ч. 3 ст. 40 Закону № 3480, але не передбачені діючою редакцією Положення № 2826, мають розкриватися емітентом у примітках до змісту Додатка 38 у довільній формі до моменту набрання чинності Рішення № 854.

Таким чином, емітент у примітках додатково розкриває:

 • інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників;
 • інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;
 • інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
 • відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 • перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 • інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 • інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 • звіт керівництва;
 • твердження щодо річної інформації;
 • інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);
 • інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;
 • інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;
 • інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;
 • інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;
 • інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
 • інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;
 • інформацію про придбання власних акцій емітентом;
 • інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

При цьому, у разі розкриття інформації, яка міститься у Звіті керівництва або інших документах, емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у випадку, якщо такі документи є у публічному доступі у форматі PDF.

У такому разі емітент зазначає реквізити (посилання) для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити:

 • повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження (URL-адреса);
 • ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату);
 • точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»