У розд. II додатка Ф2 "Інформація щодо нарахованої амортизації" зазначаються:

  • у графах 3 - 4 - вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів,
  • у графі 5 - розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ.

Згідно з формою додатка Ф2 до декларації вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів зазначається у гр. 3 - на початок звітного (податкового) періоду, у гр. 4 - на кінець звітного (податкового) періоду.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів (пп. 177.4.9 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом (пп. 177.4.8 ПКУ). Дія пп. 177.4.9 ПКУ поширюється виключно на об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Тобто амортизація нараховується з місяця, що настає за місяцем введення основних засобів та/або нематеріальних активів в експлуатацію.

Враховуючи викладене, якщо об'єкт основних засобів та/або нематеріальних активів був придбаний та введений в експлуатацію не з початку звітного періоду (року), то фізична особа - підприємець в графі 3 "Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на початок звітного (податкового) періоду" розд. II додатка Ф2 до декларації, ставить прочерк.

Роз'яснення із розділу 104.09 системи  «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»