Як відомо, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Водночас, положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на курсові різниці від перерахунку сформованих страхових резервів за активами в іноземній валюті. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

При цьому сума резерву (визнаного зменшення корисності) за фінансовим активом не визнається самостійною статтею, а тому не оцінюється відокремлено від фінансового активу у частині відповідності характеристикам монетарної статті. За фінансовим активом, що є монетарною статтею балансу, всі його складові, у тому числі резерв до нього, належать до монетарної статті.

Згідно з позицією Національного банку України неможливо здійснювати переоцінку вибірково, лише частини балансової вартості фінансового активу (без урахування резерву), оскільки це призведе до недотримання принципу обачності. Так, у разі зниження офіційного курсу гривні до іноземних валют переоцінка лише частини балансової вартості знецінених фінансових активів (без урахування резервів) призведе до невиправданого збільшення їх вартості та визнання доходів у вигляді курсових різниць від частини вартості активу, яка вже визнана знеціненою. З огляду на зазначене, у цьому випадку необхідно визнавати додаткові витрати у вигляді збитку від знецінення фінансового активу.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність банків ґрунтуються на вимогах МСФЗ, відповідно до яких монетарні статті в іноземній валюті переоцінюються на кожну звітну дату, у тому числі у складі балансової вартості фінансових активів, переоцінюється сума резерву, що визначає збиток від зменшення корисності. Розрахункові величини, що використовуються з метою оподаткування та визначаються на підставі норм податкового законодавства, не впливають на бухгалтерський облік та фінансову звітність банків, у тому числі на суму прибутку або збитку від переоцінки монетарних статей в іноземній валюті.

Таким чином, у фінансовій звітності визнаються курсові різниці від переоцінки резерву (зменшення корисності активу) як складової балансової вартості монетарного фінансового активу в іноземній валюті.

Лист ДФСУ від 12.07.2018 р.
№ 21198/7/99-99-15-02-02-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»