Фінансовий актив або фінансове зобов’язання відображається у балансі, якщо підприємство є стороною — укладачем угоди щодо фінансового інструмента Відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», фінансовий інструмент — це контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства та фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого..

Фінансові інструменти первісно оцінюють і відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі під час передачі цінних паперів тощо).

Згідно з п. 31 П(С)БО 13, на кожну наступну після визнання балансу дату фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 16 «Витрати», витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

Сума амортизації дисконту емітованих облігацій нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає сплаті відповідно до умов випуску облігацій, і відображається в складі інших фінансових витрат з одночасним збільшенням балансової вартості відповідних зобов’язань.

Під час нарахування амортизації на суму дисконту враховуються умови випуску облігацій і строк їх погашення.

Лист Мінфіну від 31.10.2013 р. № 31-08410-07-27/31749

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»