ДФС розглянула питання платника податку: чи враховуються при визначенні доходів ЮО - платника ЄП суми дооцінки (уцінки) за результатами переоцінки необоротних активів (ОЗ) до справедливої вартості?

Податківці вказали на те, що підприємство/установа може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7).

Водночас п. 8 розділу I П(С)БО 25 передбачено, що суб'єкти малого підприємництва, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Враховуючи зазначене, суми дооцінки (уцінки) за результатами переоцінки необоротних активів (основних засобів) до справедливої вартості не враховуються при визначенні доходів юридичної особи - платника єдиного податку.

 Роз'яснення з розділу 108.01.02 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»