У разі якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, та відповідає ознакам суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, то таким підприємством складається або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, або Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за звітний період, у якому це відбулося, а з наступного періоду — Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Відповідно до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», подія після дати балансу — це подія, яка відбувається між датою балансу та датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула чи може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності й рух коштів підприємства. Події після дати балансу відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до п.п. 15–19 П(С)БО 6.

Лист Мінфіну від 12.06.2017 р.
№ 35210-07-10/15486

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»