Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування починаючи з 01.01.2017 має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 основних засобів і нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів за наявності підтверджуючих на здійснення таких витрат документів (крім основних засобів подвійного призначення, визначених пп. 177.4.6 ПКУ). Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом.

Зважаючи на те що наразі законодавчо не встановлена форма ведення такого обліку,  фізична особа — підприємець має право (за власним бажанням) вести такий облік із використанням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

У графі 8 Книги обліку доходів і витрат відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних і комунальних платежів тощо. При цьому й у графі 1 Книги відображається період обліку (день, місяць, квартал, рік).

Керуючись нормами п. 29 Стандарту «Основні фонди», нарахування амортизації проводиться щомісяця. Тому фізична особа — підприємець має право (за власним бажанням) щомісяця нараховувати амортизацію основних фондів і нематеріальних активів, які безпосередньо використовуються платником у господарській діяльності з метою отримання доходу. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Фіскали зауважили, що нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Лист ДФС від 25.07.2017 р.
№ 16192/6/99-99-13-01-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»