Відображення в обліку операцій з оприбуткування придбаних виробничих запасів й інших нефінансових активів, відображення сум ПДВ, якщо ПДВ включено до податкового кредиту, здійснюється відповідно до п.п. 3.1 та 3.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Зокрема суми ПДВ, якщо його включено до податкового кредиту, показують кореспонденцією:

  • дебет субрахунків 6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»;
  • кредит субрахунків 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Відображення в бухгалтерському обліку операцій із перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства здійснюється згідно з п. 5.8 Типової кореспонденції.

Відповідно, зазначена інформація наводиться у фінансовій звітності у рядку 1162 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у казначействі» та рядку 1540 «Поточні зобов’язання за платежами до бюджету» Балансу (форма № 1-дс).

Лист ДКСУ від 12.07.2017 р.
№ 16-08/684-11578

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»