Із 20 червня 2017 року набрала чинності нова форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджена наказом Мінфіну від 28.04.2017 р. № 469 (далі — Звіт).

Своєю чергою, для неприбутківців, які не дотрималися вимог п. 133.4 ПКУ та зобов’язані подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, ДФС рекомендує подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду — липень 2017 року — у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.

Окрім цього, ДФС у листі від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17 зауважила:

  • у рядках 7 та 8 Звіту потрібно зазначати дату й номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості;
  • рядок 2 «Звітний (податковий) період 20__року» та рядок 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__року» вступної частини нової форми Звіту передбачають лише два звітні (податкові) періоди: рік і місяць. При цьому не подають Звіт за рік професійні спілки, їх об’єднання й організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом. Місячний податковий (звітний) період передбачено для неприбуткових підприємств, установ та організацій (у т.ч. для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, утворених у порядку, визначеному законом), які порушили вимоги п. 133.4 . Такий Звіт складається з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення;
  • формування доходів і видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів;
  • сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього9» графи 7 р. 4 Додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій»;
  • у рядку 1.6 Звіту (та, відповідно, у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), у т.ч. надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. Відповідно, у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у т.ч. перерахованих із розрахункового рахунка (або/та виданих із каси);
  • у новій формі Звіту у блоці «Наявність додатків4» відображається інформація про обов’язкові додатки у вигляді фінансової звітності та проставляється позначка в полі «ФЗ6». Крім того, у блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності6» проставляються такі позначки: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» або «Звіт про результати фінансової діяльності», «Звіт про рух грошових коштів» (окрім бюджетних установ), «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності» (крім бюджетних установ). Суб’єкти малого підприємництва та суб’єкти мікропідприємництва, визнані такими згідно зі ст. 55 ГКУ, подають разом зі Звітом скорочену фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати й проставляють такі відмітки, відповідно, у графі «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та графі «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»