За результатами прийняття та перевірки Державною казначейською службою України (далі — Казначейство) зведеної бюджетної звітності та консолідованої фінансової звітності головних розпорядників коштів державного бюджету за I квартал 2017 року повідомляється про допущені порушення.

Так, до консолідації були взяті дані фінансових звітів за формою № 1-дс «Баланс» підпорядкованих бюджетних установ із заповненими статтями «Довгострокові біологічні активи» (рядки 1040–1042) та «Поточні біологічні активи» (рядок 1090), тоді як у рекомендаційному листі Мінфіну від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303 зазначалося, що у зв’язку з ненабранням чинності НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» згадані вище статті Балансу не заповнюються.

Аналогічна ситуація із заповненням статей Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті» (рядки 1160–1163) та «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті» (рядок 1165). Міністерством <...>, <...> ОДА до загального залишку коштів у національній валюті (рядок 1160) добавлено суму залишку коштів в іноземній валюті (рядок 1165).

Варто завважити, що стаття Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті» (рядок 1165) є самостійною, і сума, указана в ній, входить у загальний підсумок розділу II активу Балансу, а саме — у рядок 1195 «Усього за розділом II» Балансу.

Також окремі головні розпорядники бюджетних коштів, усупереч зазначеним вище роз’ясненням Мінфіну, узяли до консолідації Баланси підвідомчих установ із заповненими статтями «Кошти бюджетів та інших клієнтів на єдиному казначейському рахунку» (рядок 1170) та «Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків» (рядки 1175–1177). Ці статті Балансу заповнюються лише органами Казначейства за операціями з виконання бюджетів.

Для правильного відображення в бухобліку та, відповідно, у фінансовій звітності суми заборгованості за наданими кредитами за рахунок коштів державного бюджету «Довгострокові зобов’язання за кредитами» (рядок 1510 Балансу) чи «Поточні зобов’язання за кредитами» (рядок 1550 Балансу) необхідно керуватись умовами укладених і підписаних договорів (угод) про надання кредитів та визначити суми, належні до відображення на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку й у зазначених статтях Балансу.

У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (рядок 1530) відображається поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків й іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, й іншими довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає погашенню протягом 12-ти місяців із дати балансу.

Аналогічно необхідно здійснити аналіз сум дебіторської заборгованості для визначення суми, яку слід відобразити в статті Балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» (рядок 1100) чи «Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами» (рядок 1130).

Під час заповнення Звіту № 2-дс слід керуватися, зокрема, бюджетною класифікацією, затвердженою наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11, а саме: класифікацією доходів бюджету та функціональною класифікацією видатків і кредитування бюджету.

У статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2010) Звіту № 2-дс відображаються доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються в складі цільового фінансування).

У статті «Трансферти» відображаються витрати за наданими трансфертами.

Тож, суми трансфертів, отримані розпорядниками коштів державного бюджету за відповідними КПКВК та КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» та 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» як відкриті асигнування для перерахування відповідним місцевим бюджетам, необхідно відображати:

  • у розділі I Звіту № 2-дс у рядку 2110 «Трансферти» та 2300 «Трансферти»;
  • у розділі III Звіту № 2-дс у рядку 2570 «Офіційні трансферти» та в рядку 2640 «Поточні трансферти» (КЕКВ 2620) або в рядку 2690 «Капітальні трансферти» (КЕКВ 3220).

Розділ II Звіту № 2-дс заповнюється за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.

Для визначення відповідності коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету пропонуємо керуватися додатками до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а саме: додатком 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на відповідний рік» та додатком 4 «Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в відповідному році».

Фактичні суми виконання (касові видатки) у Звіті № 2-дс слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

Тобто відображення сум проведених витрат у відповідних статтях треба здійснювати за тим КЕКВ, за яким проведені касові видатки за коштами державного бюджету.

Наприклад, якщо видатки з оплати праці й нарахувань на заробітну плату заплановані в кошторисі за КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» і касові видатки з початку року проведені за цим КЕКВ, то суми проведених витрат необхідно відобразити в статті «Інші поточні видатки» (рядок 2660).

Крім того, майже всі головні розпорядники коштів державного бюджету включили статтю «Бюджетні асигнування» (рядок 2555) у підсумок статті «Неподаткові надходження» (рядок 2550), що суперечить структурі класифікації доходів бюджету.

У розділі IV Звіту № 2-дс наводяться суми визнаних витрат, у т.ч. суми нарахованої амортизації лише за обмінними операціями.

Окремо звертаємо увагу на відображення в розділі I Звіту № 2-дс сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.

Лист ДКСУ
від 12.06.2017 р. № 14-08/468-9522

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»