Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88) зазнало змін.

Серед доповнень й уточнень його норм, зокрема:

1. Поширення його дії і на іншу звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2. Вилучено норму, за якою первинні документи повинні бути складені в момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. Наразі лише вказується,  що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи

3. Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента в строки, установлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному НП(С)БО чи МСФЗ.

4. У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) і первинним документом, отриманим від контрагента.

5. Уточнено, що помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються способом «червоного сторно», додаткових бухгалтерських проводок або коректурним способом.

6. Зазначено, що контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів і відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб підприємства.

Зміни внесені наказом Мінфіну від 11.04.2017 р. № 427 (готується до опублікування в "Офіційному віснику України" за 26.05.2017 р. № 41).

Нагадаємо

Із 03.01.2017 р. уведено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 р. № 1724-VIII, який уніс зміни й до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.  Зміни торкнулися статусу первинних документів й окремих його обов’язкових реквізитів. Про них ішлося в матеріалі «Нові вимоги до первинних документів: аналізуємо зміни» газети № 239/2016.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»