Склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання та розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541.

Квартальна фінансова звітність складається з балансу (форма № 1-дс)  та звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).

Наразі вже затверджено Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (наказ Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307).

Тож Мінфін листом від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/830 роз’яснив окремі питання складання та подання фінансової звітності суб’єктами державного сектора.

Зокрема, Баланс відображає узагальнені показники активів, зобов’язань і власного капіталу суб’єкта державного сектора, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

Зважаючи на те що НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» не набрав чинності, рядки 1040, 1041, 1042, 1090 балансу не заповнюються.

Підсумок балансу на початок звітного року повинен відповідати підсумку балансу на кінець 2016 року.

Під час заповнення звіту про фінансові результати слід користуватися Класифікацією доходів бюджету й Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету, затвердженими наказом Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11.

Фактична сума виконання кошторису містить інформацію про суми надходжень до загального та спеціального фондів бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів і суми проведених із початку звітного року касових видатків загального та спеціального фондів бюджету.

У розділах І, ІІ, IV звіту про фінансові результати у квартальній та річній фінансовій звітності за 2017 рік інформація за статтями доходів і витрат за аналогічний період попереднього року не наводиться.

Звіряння показників форм квартальної фінансової звітності з показниками бюджетної звітності не здійснюється.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються в пояснювальній записці. Інформація про суб’єкт державного сектора, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, обрану облікову політику та додатковий аналіз статей фінансової звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості, наводиться відповідно до вимог р. ХІ НП(С)БОДС 101.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»