У зв’язку із запровадженням із 01.01.2017 р. змін у частині обкладення податком на прибуток було підготовлено проект наказу Мінфіну України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Із нововведеннями до Податкового кодексу в частині податково-прибуткового обліку можна ознайомитися в матеріалі «Зміни-2017 із податку на прибуток: неістотно істотні» газети № 9/2017.

Унесення змін до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств планують здійснити шляхом викладення її в новій редакції. Тож стисло розповімо, чим саме відрізнятиметься нова редакція декларації з податку на прибуток від старої.

Декларація з податку на прибуток. У формі самої декларації з’являться такі нові рядки:

 • рядок 07.2 «страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування»;
 • рядок 09.1 «сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):»;
 • рядок 09.1.1 «загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею»;
 • рядок 09.1.2 «сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення»;
 • рядок 09.2 «сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України».

Натомість із форми декларації з податку на прибуток прибрали рядки, пов’язані з розрахунком авансових внесків із податку на прибуток (рядок 26), і рядки щодо виправлення помилок по авансових внесках — рядки 36, 37, 38 та 39.

Дещо змінилася таблиця для відміток про наявність додатків. У ній з’явилося нове поле «ФЗ», у якому платники мають проставляти позначку «+» під час подання разом із декларацією фінансової звітності. Так, згідно з новою приміткою 12 до поля «ФЗ», фінзвітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Неістотні зміни відбулися й у таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності». Тепер у формі декларації вона йде відразу за таблицею «Наявність додатків» і має назву «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку». У цьому додатку прибрали 2 рядки, а саме:

 • рядок 16.5 «Сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України щодо об’єктів нежитлової нерухомості (пункт 137.6 статті 137 розділу III Податкового кодексу України)»;
 • рядок 16.6 «Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 38 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України».

Додаток ПН «Звіт про виплачені доходи нерезиденту-юрособі». У таблиці 1 цього додатка з’явилися такі нові рядки:

 • рядок 25 «Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України (пункт 46 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;
 • рядок 26 «Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України (пункт 47 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;
 • рядок 27 «Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України».

Додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку». У цьому додатку вилучено графу 8 «Код за Державним класифікатором продукції та послуг» та дещо реформовано графи 15 та 16. Замість них з’явилося чотири графи, по дві з яких мають спільну шапку, а саме:

 • «При продажу товарів (робіт, послуг)»графа 14 «мінімальне значення діапазону цін/рентабельності» та графа 15 «сума коригування»;
 • «При придбанні товарі (робіт, послуг)»графа 16 «максимальне значення діапазону цін/рентабельності» та графа 17 «сума коригування».

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)». Тут зміни аналогічні до змін у формі самої декларації з податку на прибуток — додано нові рядки 07.2, 09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 і виключено рядки 26, 36, 37, 38, 39 щодо авансових внесків.

Додаток РІ «Різниці». Не беручи до уваги змін у кодах різниць, Додаток РІ доповнили чималою кількістю нових різниць. Серед таких є, зокрема:

 • код різниці 1.1.3 — сума залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематактивів, визначеної відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ПКУ);
 • код різниці 1.1.4 — сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ чи невиробничих нематактивів, віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ);
 • код різниці 1.2.3 — сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематактивів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу (п. 138.2 ПКУ);
 • код різниці 2.2.3 — сума списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ (пп. 139.2.2 ПКУ);
 • код різниці 3.1.10 — сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізосіб), і платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. XX ПКУ (пп. 140.5.10 ПКУ);
 • код різниці 3.1.11 — сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізосіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0% згідно з п. 44 підрозділу 4 р. XX ПКУ (пп. 140.5.11 ПКУ);
 • код різниці 3.1.12 — сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 ПКУ);
 • код різниці 4.1.16 та 4.2.15 — сума витрат і доходів, що врахована під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року, а також урахована в складі витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час визначення фінрезультату до оподаткування після 1 січня 2015 року (п. 42 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ);
 • код різниці 4.1.17 — сума нарахованої амортизації ОЗ 4 групи протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації (п. 43 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ);
 • код різниці 4.2.16 — сума розрахованої амортизації ОЗ 4 групи згідно з п. 138.3 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди (п. 43 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ).

Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації». Додаток АМ доповнено новим рядком «А4.1», який має заповнюватися під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ 4 групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до п. 43 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ.

Додаток ЦП — Операції із цінними паперами. Цей додаток доповнено такими новими рядками:

 • рядком 4.1.3 РІ — «Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 4.1.3.1 - рядок 4.1.3.2) (+,-)»;
 • рядком 4.1.3.1 — «загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування»;
 • рядком 4.1.3.2 — «загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування»;
 • рядком 04 — «Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах»;
 • рядком 4.1.4 РІ — «Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04)(+,-)».

Зокрема порядку заповнення діючої нині форми декларації з податку на прибуток ми присвятили тему тижня «Декларація з податку на прибуток за 2016 рік».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»