Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті розмістила консультацію щодо визначення терміна «невиробничі основні засоби» у податковому обліку.

Нагадаємо

Об’єкт обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

У частині необоротних активів порядок розрахунку різниць регулюється ст. 138 ПКУ. Зокрема такі різниці стосуються амортизаційних відрахувань.

Відповідно до пп. 138.3.2 ПКУ, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. При цьому під невиробничими основними засобами слід мати на увазі основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податків.

Термін «господарська діяльність» визначено в пп. 14.1.36 ПКУ — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) і/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу та проводиться такою особою самостійно й/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, котра діє на користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення й агентськими договорами.

Тобто з метою обкладення податком на прибуток амортизація основних засобів нараховується лише за умови використання в діяльності платника податку, яка спрямована на отримання доходу.

До того ж, відповідно до п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби», нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Отже, основні засоби, які виведені з експлуатації у зв’язку з реконструкцією, модернізацією, добудовою, дообладнанням, консервацією тощо, не підлягають амортизації в бухгалтерському обліку та є невиробничими основними засобами згідно з нормами ПКУ, оскільки їх використання в господарській діяльності платника неможливо в певний момент часу.

Зважаючи на викладене вище, не підлягає амортизації в податковому обліку та не зменшує фінрезультату до оподаткування вартість невиробничих основних засобів, зокрема об’єктів соціально-культурного призначення та виведених з експлуатації виробничих основних засобів. Одночасно фінрезультат до оподаткування збільшиться на суму нарахованої амортизації таких невиробничих основних засобів соціально-культурного призначення згідно з даними бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»