Новини публікуються мовою оригіналу

Департамент бухгалтерського обліку НБУ в листі від 15.07.2016 р. № 60-0005/59146 нагадує: Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 24.07.2014 р. опублікувала остаточну редакцію нового МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який є обов’язковим до застосування з 01.01.2018 р. і замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Роботу з переходу на МСФЗ 9 Рада з МСБО розподілила на 3 етапи:

1) класифікація й оцінка фінансових активів і фінансових зобов’язань — ґрунтується на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором;

2) знеціненняМСФЗ 9 змінює підходи до формування резервів під знецінення фінансових активів (модель «понесених збитків», яка використовується в МСБО 39, замінюється на модель «очікуваних збитків»);

3) облік хеджування — нова модель обліку хеджування, відповідно до МСФЗ 9, більш тісно пов’язує облік хеджування з діяльністю з управління ризиками. Похідні фінансові інструменти, які вбудовані у фінансові активи, не відокремлюються, замість цього оцінюється весь гібридний інструмент із метою його класифікації за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Запровадження МСФЗ 9 за попередньою оцінкою міжнародних експертів може призвести до збільшення рівня резервів, що, своєю чергою, вплине на балансову вартість активів, прибуток, капітал.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»