Новини публікуються мовою оригіналу

Одинокiй матерi, батьку, який виховує дитину без матерi (у т.ч. і в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi) надається щороку додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП). За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiєї вiдпустки її загальна тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.

Одинокою матiр'ю слiд вважати жiнку, яка не перебуває в шлюбi й у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини чи запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi; вдову; iншу жiнку, яка виховує й утримує дитину сама (п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.1992 р. № 9).

Оскiльки п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матiр як таку, котра виховує дитину без батька, факт утримання (алiменти) для надання вiдпустки значення не має.

Якщо жiнка справді є одинокою матiр'ю, то вона подає довiдку з органiв реєстрацiї актiв громадянського стану. Проблема виникає з наданням такої вiдпустки розлученiй жiнцi, оскiльки батько в дитини є, i в багатьох випадках спiлкується з нею та бере участь у її вихованнi.

Чинне законодавство не мiстить конкретного перелiку документiв, якi слiд подати розлученiй жiнцi, котра виховує дитину без батька, для отримання додаткової соцiальної вiдпустки.

Для пiдтвердження права на таку вiдпустку в цьому разi роботодавцю має бути пред'явлено будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини.

Зокрема, одним із таких документiв, наприклад, може бути:

  • рiшення суду про позбавлення вiдповiдача батькiвських прав;
  • ухвала суду чи постанова слiдчого про розшук вiдповiдача в справi за позовом про стягнення алiментiв;
  • акт, складений соцiально-побутовою комiсiєю, створеною первинною профспiлковою органiзацiєю чи будь-якою iншою комiсiєю, утвореною на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, або акт дослiдження комiтетом самоорганiзацiї населення, у якому зi слiв сусiдiв (за наявностi їхнiх пiдписiв в актi) пiдтверджується факт вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини;
  • довiдка зi школи про те, що батько не бере участi у вихованнi дитини (не спiлкується з учителями, не забирає дитину додому, не бере участi в батькiвських зборах) тощо.

Тобто для отримання додаткової соцiальної вiдпустки розлучена жiнка, крiм заяви про надання цiєї вiдпустки, копiй свiдоцтва про народження дитини та розiрвання шлюбу, має подати роботодавцю один із названих вище або будь-який iнший документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини.

Достовiрнiсть документа щодо вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини визначає роботодавець.

Відповідне роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці в Кіровоградській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»