У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішим складником звітної інформації будь-якого підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього.

Водночас міжнародні стандарти фінансової звітності (бухгалтерського обліку) жодним чином не формалізують Приміток, а лише закріплюють загальні вимоги до інформації, яка мусить бути в них розкритою. У реаліях вітчизняної системи бухобліку ситуація з Примітками до фінансової звітності дещо жорсткіша.

Наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 (далі Наказ № 302) затверджено окрему типову форму фінзвітності — Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5). Проте у цьому документі жодного слова про порядок її заповнення.

У такій ситуації кожному головбуху слід закарбувати в пам’яті: Примітки до фінансової звітності — це не що інше, як сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Своєю чергою, Примітки до звітності жодним чином не обмежуються лише формуляром форми № 5 — приписи про розкриття інформації в Примітках є чи не в усіх облікових нацстандартах.

Пункт 3 р. І НП(С)БО 1 пояснює, що розкриття — це надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності. Суттєвою вважають інформацію, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначають відповідні національні П(С)БО або МСФЗ та керівництво підприємства. Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності — предмет облікової політики підприємства.

Тим часом у п. 20.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635 (далі Методичні рекомендації № 635), прописано, що кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності визначає керівництво підприємства, якщо такі критерії не встановлені П(С)БО, іншими нормативно-правовими актами, виходячи з потреб користувачів такої інформації. А згідно з пп. 2.20.3 Методичних рекомендацій № 635 стаття, яка може бути визнана несуттєвою для окремого подання її у фінансовому звіті, може бути доволі суттєвою для окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.

Утім, не забігатимемо наперед і поговорімо детальніше про те, хто та в якому обсязі розкриває інформацію в Примітках.

Хто має заповнювати Примітки до річної фінансової звітності та яка їх структура

Типову форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» мають заповнювати всі підприємства, за винятком:

  • банків;
  • бюджетних установ;
  • представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • малих і мікропідприємств, непідприємницьких товариств, підприємств, які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства;
  • підприємств, які згідно із законодавством складають звітність за МСФЗ.

Перелік усіх цих звітних «пільговиків» зафіксовано в п. 7 Наказу № 302. Однак зауважимо: з метою подання Приміток кваліфікуючі ознаки малого та мікропідприємства необхідно брати із ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік). Адже саме для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, установлюють скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (ч. 3. ст. 11 Закону про бухоблік) (про класифікаційні критерії підприємств див. «Мікро-, малі, середні та великі підприємства: нові критерії розподілу та його вплив»).

Щодо підприємств, які звітують за міжнародними стандартами фінансової звітності, то їх категорії ми детально розглядали в публікації «Хто подає фінзвітність за МСФЗ».

А зараз з’ясуймо, у якому обсязі необхідно складати й подавати Примітки до фінансової звітності.

Згідно з п.п. 1, 7 Наказу № 302 типова форма № 5 є обов’язковою для заповнення всіма підприємствами, які повинні складати й надавати користувачам фінансової звітності ці Примітки. Тим часом обсяг розкриття ними звітно-облікової інформації в такій формі залежить від того, чи має підприємство оприлюднювати свою річну звітність (перелік таких суб’єктів див. у статті «Хто зобов’язаний оприлюднювати фінансову звітність»).