Власний капітал є основою діяльності підприємства, його фундаментом. А тому відображення його у фінансовій звітності надто важливе. Стан власного капіталу на кінець звітного періоду відображає Звіт про власний капітал. Тож, розгляньмо, які особливості його заповнення

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що лишається після вирахування його зобов’язань (п. 3 р. І Національного положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, даліНП(С)БО 1).

Звіт про власний капітал відображає інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Нагадаємо

Звіт про власний капітал варто формувати не лише у складі річної фінзвітності, а й віднедавна — у складі фінзвітності за І квартал, півріччя, три квартали. Адже з 01.01.2018 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV уже не визначає комплекту проміжної фінансової звітності (див. статтю «Які форми фінзвітності подавати разом із квартальною декларацією з податку на прибуток» газети № 87/2018.

До того ж підприємствам, які звітують за міжнародними стандартами, необхідно керуватися положеннями МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», згідно з яким повний комплект проміжної фінзвітності, крім порівняльної інформації, має включати всі 5 форм фінзвітності, у т.ч. і Звіт про зміни у власному капіталі.

Отже, у графах згаданого Звіту відображаються лише ті показники, які наведені в р. І «Власний капітал» пасиву Балансу (п. 10 р. ІІ НП(С)БО 1). Крім того, якщо відсутня інформація для розкриття в окремих статтях Звіту про власний капітал, таких статей можна не наводити. Водночас підприємство може додати статті з переліку додаткових статей (див. додаток 3 до НП(С)БО 1) за умови збереження їх назви та коду рядка. Щоправда, ці статті можна додати лише тоді, коли вказана стаття відповідає таким критеріям:

  • інформація є суттєвою;
  • оцінка статті може бути достовірно визначена (п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1).

Які складові власного капіталу?

Джерелами власного капіталу у Звіті про власний капітал є:

  • Зареєстрований капітал (графа 3).
  • Капітал у дооцінках (графа 4).
  • Додатковий капітал (графа 5).
  • Резервний капітал (графа 6).
  • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (графа 7).
  • Неоплачений капітал (графа 8).
  • Вилучений капітал (графа 9).

До вашої уваги — порядок заповнення Звіту про власний капітал у розрізі статей Звіту. Принагідно зазначимо, що показники у Звіті наводять у тисячах гривень (див. додаток 1 до НП(С)БО 1), а показники, які відображають зменшення власного капіталу, — у дужках.