Власний капітал є основою діяльності підприємства, його фундаментом. А тому відображення його у фінансовій звітності надто важливе. Зміни у складі власного капіталу та його стан на кінець звітного періоду відображає Звіт про власний капітал. Які особливості його заповнення?

Власний капітал — це різниця між активами й зобов’язаннями підприємства (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Звіт про власний капітал відображає інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Нагадаємо

Форму Звіту про власний капітал (форма № 4) наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. У П(С)БОшників він входить до комплекту саме річної фінансової звітності. Адже згідно з п. 1 р. ІІ НП(С)БО 1 підприємства, які формують фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, 1 півріччя, 9 місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Утім, підприємства, які складають спрощену фінзвітність згідно з НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», не складають Звіт про власний капітал. Адже до їх комплекту фінзвітності входять лише Баланс та Звіт про фінансові результати.

Підприємствам, які звітують за міжнародними стандартами, у будь-якому випадку не уникнути складання такого звіту. Адже згідно з вимогами МСБО 1 «Подання фінансової звітності» до повного комплекту фінансової звітності входить серед іншого і звіт про зміни у власному капіталі за період. Тим часом МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» передбачено, що стислий звіт про зміни у власному капіталі є також одним із компонентів проміжного фінансового звіту.

У графах згаданого звіту відображають лише ті показники, які наведені в р. І «Власний капітал» пасиву Балансу (п. 10 р. ІІ НП(С)БО 1). Крім того, якщо відсутня інформація для розкриття в окремих статтях Звіту про власний капітал, таких статей можна не наводити. Водночас підприємство може додати статті з переліку додаткових статей (див. додаток 3 до НП(С)БО 1) за умови збереження їх назви та коду рядка.

Щоправда, ці статті можна додати лише тоді, коли вказана стаття відповідає таким критеріям:

  • інформація є суттєвою;
  • оцінка статті може бути достовірно визначена (п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1).

Які складові власного капіталу?

До переліку компонентів власного капіталу у Звіті про власний капітал входять:

  • Зареєстрований капітал (графа 3).
  • Капітал у дооцінках (графа 4).
  • Додатковий капітал (графа 5).
  • Резервний капітал (графа 6).
  • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (графа 7).
  • Неоплачений капітал (графа 8).
  • Вилучений капітал (графа 9).

До вашої уваги — порядок заповнення Звіту про власний капітал у розрізі статей Звіту.

Зауважимо: показники у Звіті наводять у тисячах гривень без десяткового знака, а показники, які відображають зменшення власного капіталу, — у дужках (див. додаток 1, п. 5 р. ІІ НП(С)БО 1).

Таблиця

Особливості заповнення Звіту про власний капітал