Які вимоги висуваються до оформлення письмових звернень, що адресуються органам доходів і зборів від платників податків?

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, які зобов’язані розглянути таке звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 Конституції).

Порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулює Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (даліЗакон № 393).

Оформлення письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) або громадян здійснюються відповідно до вимог Закону № 393 та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 18.06.08 № 395 (даліІнструкція № 395).

Згідно із ст. 3 Закону № 393 під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін (ст. 6 Закону № 393).

Відповідно до п. 5 р. ІІ Інструкції № 395 звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.

У зверненні мають бути вказані ПІБ, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати (п. 6 р. ІІ Інструкції № 395).

Відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення забороняється (п. 3 р. ІV Інструкції № 395).

Звернення, оформлене без дотримання вимог, передбачених п. 6 р. II Інструкції № 395, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями в строк не пізніше як через 10 календарних днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених п. 1 р. ІV (п. 6 р. ІV Інструкції № 395)

Не підлягають розгляду анонімні звернення, повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше цим органом вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням термінів, передбачених ст. 17 Закону № 393, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними (п. 8 р. ІV Інструкції № 395).

Відповідно до п. 4 р. ІV Інструкції № 395, якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше 5 днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення.

Отже, оформлення письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) або громадян здійснюється відповідно до вимог Закону № 393.

Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.

У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження суб’єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції тощо. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві